Sola i Nyborg 02.08.2020 Udstilling i Myndeklubben